วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ข้อดีของความทุกข์

ความทุกข์แม้จะเป็นข้อเสีย แต่ก็มีข้อดีมิใช่น้อย?ดังนี้
๑. ทำให้เรา?เข้มแข็งขึ้น
๒. ทำให้เรา?รู้ถึงค่าของความสุข
๓. ทำให้เรา?มีความสามารถมากขึ้น
๔. ทำให้เรา?มีสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้หายทุกข์
๕. ทำให้เรา?มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น
๖. ทำให้เรา?มีความอดทนมากขึ้น
๗. ทำให้เรา?มองโลกกว้างมากขึ้น
๘. ทำให้เรา?เห็นได้ว่าใครคือคนที่เป็นที่พึ่งยามยากของเรา
๙. ทำให้เรา?ได้รู้ว่ามีใครบ้างที่ห่วงเรา
๑๐. ทำให้เรา?ได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นมิตรแท้ของเรา
๑๑. ทำให้เรา?ได้รู้ว่าเพื่อนของเรามีความสามารถแค่ไหน
๑๒. ทำให้เรา?ได้รู้ว่าใครมีความสามารถขนาดไหน
๑๓. ทำให้เรา?ได้รู้ว่ามีคนไหนที่รักเราจริง
๑๔. ทำให้เรา?ได้รู้ว่าการหัวเราะเป็นสิ่งจำเป็น
๑๕. ทำให้เรา?พยายามที่จะมองโลกในแง่ที่ดีมากขึ้น
๑๖. ทำให้เรา?ค้นหาข้อดีของความทุกข์
๑๗. ทำให้เรา?รู้ว่าความสุขจะมีค่ามากเพียงใด
๑๘. ทำให้เรา?มีความระมัดระวังมากขึ้น